tirsdag 24. februar 2015

Endringer i byggforskriftene påvirker potensialet for fleksible varmesystemer

Professor Erik Trømborg ved NMBU leder FoU-arbeidet
i Flexelterm  (Foto: Trygve Mellvang-Berg)
En endring i byggteknisk forskrift som innebærer at byggeier i større grad selv kan velge oppvarmingssystem vil sannsynligvis redusere varmesektorens rolle som tilbyder av fleksibilitet i fremtidens energisystem, mener Erik Trømborg, FoU-leder i Flexelterm.

I dagens byggteknisk forskrift (TEK10) innebærer kravet om et fleksibelt oppvarmingssystem i praksis vannbåren varme i større bygg. Grunnen er at et vannbårent varmesystem gjør at ulike teknologier og energibærere, både enkeltstående og kollektive, kan brukes og gi fleksibel oppvarming.

– Et vannbårent anlegg kan for eksempel veksle mellom kombinasjoner el, varmepumpe, pelletskjel eller fliskjel internt, eller byggets anlegg kan kobles på et nær- eller fjernvarmenett med varmesentraler som gir tilsvarende fleksibilitet, påpeker Trømborg,

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye energikrav (TEK15), går det derimot fram at nye bygg under 1000 kvadratmeter ikke lenger vil ha krav til fleksibel oppvarming, bortsett fra at småhus får krav om pipe.

– Dette reiser flere problemstillinger som er sentrale i Flexelterm-prosjektet, sier Trømborg, og lister opp noen av dem:

  • Hvilken nytte kan fleksible varmesystemer bidra med til energisystemet som helhet?
  • Hva koster fleksibilitet i varmesektoren sammenlignet med andre fleksible systemer?
  • Hvilke merkostnader gir installasjon i vannbårne systemer i ulike kategorier bygg?
  • Hvilke forhold vil påvirke byggeiers valg av oppvarmingssystem?
  • Hva er sannsynlig andel bygg med vannbåren varme ved endringer i byggforskriftene?
  • Hva vil bli dominerende teknologier med og uten krav om vannbåren varme og med ulike scenarier for teknologistøtte?

– Hovedpoenget i denne sammenheng blir å se i hvilken grad fleksibilitetsmulighetene i oppvarmingssektoren reguleres eller stimuleres, basert på en samlet vurdering av nytte og bedriftsøkonomiske kostnader, sier Trømborg.

Flexelterm skal se på mulighetene for et fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem. Det er et fireårig innovasjonsprosjekt som er delfinansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet i 2013 og hovedtyngden av funnene fra prosjektet vil trolig bli publisert i løpet av 2015.