fredag 27. februar 2015

Utformingen av nettleie påvirker mulighetene for fleksibel bruk av el i varmesystemer

FoU-leder Erik Trømborg (Foto: Trygve Mellvang-Berg)
Foreløpig Flexelterm-resultater viser at en annen innretning på nettleien enn i dag for el-kjeler satt inn i fleksible systemer kan gi positive bidrag til energisystemet.

Nettleie er en viktig del av kostnaden ved bruk av en el-kjel og innretningen på netteleien påvirker bruken av elkjelen i vesentlig grad.

– Flexelterm-prosjektet analyserer vi hvordan bruken av el i varmeanlegg varierer med kraftpriser og innretning på nettleien. Foreløpig resultater viser at høyere effektledd gir redusert el-bruk og at en annen innretning på nettleien for fleksible systemer kan gi positive bidrag til energisystemet, sier FoU-leder Erik Trømborg.

Økt variabilitet i kraftprisene er sannsynlig når det fases inn mer uregulerbart kraft i energisystemene og overføringskapasiteten mellom Norge og Europa øker.  Økt bruk av el i varmesystemer i perioder med lave elpriser vil være lønnsomt og redusere periodene med svært lave priser, samtidig som fleksibiliteten reduserer presset på kraftsystemet i perioder med høye priser. 

– Vi holder på med sluttføring av analyser av effekter på innretning av nett-leie for enkeltanlegg, slik at endelige resultater vil være ferdige i løpet av våren, sier Trømborg.