onsdag 5. november 2014

Fornybar kraft mer lønnsom i samspill med vannbårne systemer

Foreløpige resultater fra en Flexelterm-case-stude ble presentert på Fjernvarmedagene i oktober. (Foto: Johnny Syversen)
Foreløpige resultater fra en case studie i Flexelterm-prosjektet viser at et tettere samspill mellom kraft og kollektive, vannbårne varmesystemer vil øke lønnsomheten av ny ikke-regulerbar kraftproduksjon fra vind og  vann i Norge.

I case-studien er pris og variasjon i kraftprisen analysert i et sett med tenkte scenarier for varmesektoren i Norge de neste årene. Studien ble presentert for første gang i Forskningsrådets F&U-seminar på Fjernvarmedagene 2014.

Av beregningene går det fram at i år med høy krafttilgang og lavt forbruk vil verdien av ikke-regulerbar fornybar kraft, som vindkraft, bli høyere hvis den i større grad kan brukes i kollektive, fleksible varmesystemer, som fjernvarme, i Norge.

I et kaldt og tørt år vil på den annen side de kollektive varmesystemenes mulighet til å bruke andre energikilder enn elektrisitet bidra til avlaste kraftsystemet uten at verdien av den ikke-regulerbare fornybare kraften påvirkes i særlig grad.

Resultatene tyder på at økt bruk av el-kjeler til oppvarming i kollektive, vannbårne systemer kan bidra til å utligne forventningen om lavere og mer varierende kraftpriser som følge av et økende nordisk kraftoverskudd og mer fornybar kraftproduksjonskapasitet.

Foreløpig er modellanalysene gjennomført på grunnlag av dagens kraftsystem. Prosjektet arbeider nå med å modellere disse effektene gitt forventede endringer i energisystemet mot 2030. Det blir gjort grundige analyser gjennom valg av ulike forutsetninger for framtidig produksjonskapasitet, forbruk og overføringskapasitet for å kunne gi et bedre bilde av varmesektorens rolle i framtidens system.

Last ned et fakta-ark om de foreløpige resultatene her.

Last ned professor Erik Trømborgs presentasjon om funnene fra Fjernvarmedagene 2014 her.