Om flexelterm


Flexelterm skal se på mulighetene for et fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem. Det er et fireårig innovasjonsprosjekt som er delfinansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet i 2013.

Energi Norge er prosjekteier, mens Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås er hovedpartner på forskning og utvikling. I tillegg er Aalborg Universitet og DTU Risø i Danmark og Linkøpings Universitet i Sverige med på samarbeidssiden.

Prosjektet omfatter i tillegg mange, sentrale aktører i energisektoren som bidrar med egeninnsats og finansiell støtte til prosjektet. Dessuten bidrar Enova, NVE og UMB med egeninnsats, mens Olje- og energidepartementet er observatør.

Bakgrunnen for prosjektet

Kraftsystemet er i endring. Det foregår en rask utbygging av ny fornybar kraft i Nord Europa og flere utenlandsforbindelser kommer på plass. Det gir flere perioder med lave elpriser som utfordrer både lønnsomheten i fjernvarmen og potensielt billig input for varmeproduksjonen.

Samtidig gir endringen et behov for bedre balansering av elsystemet, og samspill med termiske system kan sannsynligvis bidra til en slik balansering

Utviklingen gir også endringer i energi- og effektbehov på regional basis gjennom sentralisering, ny industristrukturer og nye bygningskrav.

Det pågår samtidig betydelige endringer i det termiske systemet gjennom utfasing av oljekjeler og innfasing av klimavennlige løsninger.

Parallelt ser vi mulige endringer i fjernvarmeteknologiene (lavere temperatur, lagring, CHP), mens energipolitikken gir sterke føringer for termisk teknologivalg.

I sum er det behov for mer kunnskap om hensiktsmessige varmeløsninger i fremtidens energisystem.

Hva som skal oppnås

Flexelterm skal analysere hvordan et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi kan:
  • Gi økt lønnsomhet i utnyttelsen av nasjonale energiressurser
  • Bedret forsyningssikkerhet for samfunnet
Prosjektet er delt inn i tre arbeidsområder: Teknologiutvikling, fleksibilitet og samspill.

Prosjektet omfatter hele det nordiske energisystemet, men har størst vekt på Norge.