onsdag 21. desember 2016

Rammevilkårene avgjørende for fjernvarme i Norden


ARTIKKELSERIE


Kun én prosent av den norske befolkningen har installert fjernvarme, sammenlignet med over halvparten av befolkningen i de øvrige nordiske landene.

Danmark og Sverige produserte henholdsvis seks og ti ganger mer fjernvarme enn Norge og produserer også mer kraft i sine fjernvarmesystemer.

Norge skiller seg også ut med større andel til tjenesteytende sektor, mer bruk av el og mindre bruk av akkumulatortanker i sine fjernvarmesystemer.

I denne artikkelen beskriver vi årsaker til disse forskjellene.

Artikkelen er den femte og siste i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Eli Sandberg og
Erik Trømborg, NTNU

fredag 9. desember 2016

Nettleia bestemmer fleksibel elbruk i nær- og fjernvarme


ARTIKKELSERIE


Nettariffer utgjør en vesentlig del av kostnadene ved bruk av elektrisitet i et fjernvarmeanlegg og utformingen av nettleien påvirker hvilke brensler som brukes til enhver tid i et fleksibelt varmeanlegg.

En optimal tariffstruktur bør dekke relevante nettkostnader samtidig som den er et insentiv til riktig bruk av el i et systemperspektiv.

Vi har analysert hvorvidt utformingen av nettariffene gir en bruk av elkjeler i fjernvarmeanlegg som harmonerer med de fremtidige utfordringene i kraftmarkedet

Dette er den fjerde i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Torjus Folsland Bolkesjø,
Jon Gustav Kirkerud og
Erik Trømborg, NMBU

tirsdag 8. november 2016

Varmelager i fjernvarme kutter utslipp og kostnader


ARTIKKELSERIE


Energisystemet i Europa er i endring. Mer uregulerbar kraftproduksjon og økt overføringskapasitet til utlandet vil gi større variasjon i kraftprisene i Norge. Samtidig vil kombinasjonen av tørt år og lave temperaturer fortsatt gi høye kraftpriser.  Hvilke konsekvenser får disse kraftprisene få for bruken av el-kjeler i fleksible varmeanlegg?

Vi har modellert fremtidige kraftpriser og effekter av disse i et tenkt fjernvarmeanlegg. Resultatene viser at vi må forvente økt bruk av elektrisitet til varmeproduksjon i normale og våte år og i perioder med stor produksjon av vindkraft. Bruk av lager gir økt lønnsomhet og mindre bruk av fossile brensler.

Dette er den tredje i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Monica Havskjold og
Erik Trømborg, NMBU


onsdag 2. november 2016

Fjernvarme kan øke verdien av ny fornybar kraftproduksjon


ARTIKKELSERIE


Med innfasing av uregulerbar fornybar kraft og utfasing av termiske verk øker behovet for løsninger som kan bidra med fleksibilitet i energisystemet.

I denne artikkelen viser vi hvordan økt bruk av el-kjeler i nær- og fjernvarme i framtiden kan gi økt lønnsomhet for de fornybare kraftprodusentene dersom elavgifter og nettleie ikke hindrer fleksibel bruk.

Dette er den andre i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Torjus Folsland Bolkesjø,
Jon Gustav Kirkerud og
Erik Trømborg, NMBU

mandag 19. september 2016

Mer fornybar kraft utfordrer energisystemet i Europa

ARTIKKELSERIE


Europas energisystem er i rask endring, med utfasing av fossile kraftverk og en kraftig vekst i uregulerbar fornybar kraft. Hvilke konsekvenser har dette for kraftsystem og produsenter? Og hvilke løsninger kan bidra til å balansere varierende krafttilgang med forbruk er avgjørende for å sikre forsyning og lønnsomme investeringer?

Dette er den første i en serie artikler fra forskningsprosjektet FLEXELTERM som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.

Les hele artikkelen her!

Av Torjus Folsland Bolkesjø, 
Åsa Grytli Tveten 
og Erik Trømborg (NMBU)